ผู้บังคับกองร้อย และสารวัตรที่เป็นหัวหน้า

 

1. ร้อยตำรวจเอก สุรเทพ อัญญโพธิ์ พ.ศ.2497-2501


2. ร้อยตำรวจเอก อัมพร อาคะมานนท์ พ.ศ.2502-2503


3. ร้อยตำรวจเอก จำลอง จรูญลักษณ์ พ.ศ.2503-2504


4. ร้อยตำรวจเอก สำเนียง เวียงสมุทร พ.ศ.2505-2506


5. ร้อยตำรวจเอก สุจินต์ ฉิมคล้าย พ.ศ.2507-2508


6. ร้อยตำรวจเอก พงษธร ตันติวัฒนา พ.ศ.2509-2513

 

7. ร้อยตำรวจเอก ธงชัย จันทร์จำปี พ.ศ.2514-2515

 

สารวัตรใหญ่ ที่เป็นหัวหน้า

 

8. พันตำรวจโท สุรพล พรหมสาขา ณ สกลนคร พ.ศ.2515-2519


9. พันตำรวจตรี สุขม เทียมกลิ่น พ.ศ.2520-2523


10. พันตำรวจโท เถลิงศักดิ์ สุคนธมาน พ.ศ.2524-2525


11. พันตำรวจโท ยศ ละม่อม พ.ศ.2526-2528


12. พันตำรวจโท ประกิจ เรียบสกุล พ.ศ.2526-2530


13. พันตำรวจโท วราวุธ พุกประยูร พ.ศ.2531-2533


14.พันตำรวจโท สนั่น  ชวาลธรรม พ.ศ.2534-2533

ผู้กำกับการ ที่เป็นหัวหน้า

 

15. พันตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ พรมดวง พ.ศ.2537-2538


16. พันตำรวจเอก พนิน วิเศษสุรการ พ.ศ.2538-2539


17. พันตำรวจเอก วราวุธ พุกประยูร พ.ศ.2539-2540


18. พันตำรวจเอก อภิชาติ บุตรานนท์ พ.ศ.2540-2546


19. พันตำรวจเอก ณรงค์ อรรคนิตย์ พ.ศ.2547-2548


20. พันตำรวจเอก ชัยญัติ สายถิ่น พ.ศ.2549-2550


21. พันตำรวจเอก พิรัตน์ นาสมวาส พ.ศ.2550-2551


22. พันตำรวจเอก พงศ์ศิริ เพ็ชรหว้าโง๊ะ พ.ศ 2551-2555


23. พันตำรวจเอก สมนึก มิควาฬ พ.ศ.2555-2560

24.พันตำรวจเอก ธนเดช ศรีเรไร พ.ศ.2557-2558

25.พันตำรวจเอก อุกกฤฏ์ ทรงชัยสวงน พ.ศ.2558-2560


26. พันตำรวจเอก เกียรติภูมิ   สุวรรณไตรย์   2560-ปัจจุบัน

 

 

สถานีตำรวจภูธรเมืองนครพนม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. 042511266

พ.ต.อ.เกียรติภูมิ   สุวรรณไตรย์ ผกก.สภ.เมืองนครพนม

พ.ต.ต.บุญสืบ ไชยน้ำอ้อม สว. อก. ผู้ควบคุม

Web master1: ด.ต.บุญส่ง กองแสน

Web master2: ส.ต.ต.ชนัญญู มุกดาหาญ

E- mail : [email protected] . com

.